Stichting Vrienden van Mariënhage - Stichting Mariënhage - Leidschendam

Stichting Vrienden van Mariënhage

Deze Stichting, tot voor kort hetend Stichting Vrienden van Marienpark, heeft als doelstelling het verlenen van financiele ondersteuning aan ouderen, het financieren van activiteiten ten behoeve van ouderen, in het bijzonder ouderen woonachtig in het gebouw van de Stichting aan de Prins Bernhardlaan te Leidschendam, alsmede het verlenen van financiele steun aan die voorzieningen die het leef-en werkklimaat in het gebouw en in de woningen daarvan kunnen veraangenamen en voorts al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. Helaas zijn er de afgelopen jaren geen donaties of dergelijke binnen gekomen bij deze stchting.

De middelen van de Stichting bestaan uit:

  1. schenkingen, erfenissen en legaten.
  2. inkomsten uit vermogen.
  3. alle andere wettige baten.

Het rekeningnummer van de Stichting bij de Rabobank is: 

NL 37 RABO 0365 9612 80

Het correspondentieadres is:
Pr. Bernhardlaan 50 
2264 CE Leidschendam.

Het e-mailadres is bestuur@stmarienhage.nl.

Het fiscaal nummer is 8006.11.081

Doelstelling als hierboven omschreven.

Het actuele beleidsplan is daar waar nodig en mogelijk is ondersteuning te geven.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

voorzitter, de heer Geels
secretaris/penningmeester, de heer S. van Dooren
mevrouw Konings, de heren Boersen en v.d. Hulst bestuursleden

De activiteiten worden door het bestuur pro-deo gedaan zodat er van een beloningsbeleid geen sprake is

Financiële bedragen Liquide middelen Vermogen Lasten Baten
31 dec 2013 € 6.051.51 € 6.051.51 € 1.950.32 € 136.56
31 dec 2014 € 5.434.41 € 5.434.41 € 695.75 € 78.65
31 dec 2015 € 4.536.61 € 4.536.61 € 942.41 € 44.61
31 dec 2016 € 4.021.16 € 4.021.16 € 538.76 € 23.31
31 dec 2018 € 1.547.89 € 1.547.89 € 1.074.79 € 0.68
31 dec 2019 € 1.082.25 € 1.082.25 € 465.85 € 0.21
31 dec 2020 € 1.082.38 € 1.082.38  geen € 0.13